Biuletyn Informacji Publicznej
Sklejka Orzechowo S.A.

      Co to jest?
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO WICEPEZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH

Ogłoszenie

Rady Nadzorczej Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

 

W dniu 3 września 2018 r. Rada Nadzorcza Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko
w Zarządzie Sklejka Orzechowo S.A.:

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

 1. Opis stanowiska i wymagań:
 1. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych powinni spełniać poniższe warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  5. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  6. spełniać inne wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w Sekretariacie w terminie do dnia 19 września 2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 14.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data
  i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE –WICEPREZES ZARZĄDU - NIE OTWIERAĆ”.

Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

2.1 życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

2.2 oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających :

a) ukończenie studiów wyższych w Polsce lub ich ukończenie za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia),

2.3 Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2.4 wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia

kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego - wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia;

2.5 kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację
o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

 1. Oświadczenie o:
 2. tym, że nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 3. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 6. nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego,
 7. nie zatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko -senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 8. nie wchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
 9. nie zatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Członka Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej,
 10. niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,

j) tym, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

k) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sklejka Orzechowo S.A.
z siedzibą w Orzechowie przy ul. Miłosławska 13, 62-322  Orzechowo, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

 

 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza zastrzega, że kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postepowania kwalifikacyjnego.
 3. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w pkt 2 Rada Nadzorcza dokona w dniu 21 września 2018 r. o godz. 11.00
  w siedzibie Spółki.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte
  w ogłoszeniu, będą przeprowadzone w siedzibie Spółki od dnia 24 września 2018 r.  
  z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.
 5. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:
  1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
  2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
   z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego;
  4. ocena projektów inwestycyjnych;
  5. rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa;
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki.

 

 1. W okresie od dnia 7 września 2018 r. do 19 września 2018 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Miłosławskiej 13 w Orzechowie, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
  1. Statut,
  2. Regulamin Organizacyjny,
  3. Regulamin Zarządu,
  4. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok,
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
 2. Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach w drodze indywidualnych pism na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres korespondencyjny.
 3. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia zostaną odesłane Kandydatom na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania. Dokumenty zostaną odesłane Kandydatom na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko w Zarządzie Sklejka Orzechowo S.A.:

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Sklejka Orzechowo S.A.
z siedzibą w Orzechowie przy ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000491363, NIP 789-000-17-11,
o kapitale zakładowym w wysokości 10.500.000 zł (dalej: Administrator).

 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). 

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko,
a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 437
Wprowadzony przez: Grzegorz Przybylski
Data opublikowania: 2018-09-04 08:25:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-04 08:34:32 Grzegorz Przybylski
2018-09-04 08:33:44 Grzegorz Przybylski Publikacja artykułu