Biuletyn Informacji Publicznej
Sklejka Orzechowo S.A.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE PREZES ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki
Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

Rada Nadzorcza Spółki Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

działając na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
 na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie, ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  5. spełniać inne wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu IV kadencji  nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w Sekretariacie
  w terminie do dnia 21 maja 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 14.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE –PREZES ZARZĄDU - NIE OTWIERAĆ”.

Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zgłoszenie kandydata  ma zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 2. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, zgodnie z pkt 1 lit. a);
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z pkt 1 lit. b);
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy, zgodnie z pkt 1 lit. c);
 5. oświadczenie kandydata o spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych, w szczególności oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i nienaruszaniu ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 6. oświadczenie kandydata o niespełnianiu warunków określonych w pkt 2;
 7. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata
  o wszczętych i toczących się postępowaniach karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi);
 8. oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata;
 9. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenia o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. 2020, poz.306 tj. z dnia 13.02.2020 r.) albo oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a tej Ustawy;
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych o treści: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Sklejka Orzechowo S.A., Radę Nadzorczą Spółki, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie
  z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz..U.UE.L.2016.119.1
  ”.

 

 1. Oświadczenia oraz zaświadczenie o niekaralności kandydata, o których mowa w pkt 3 powyżej, mają być złożone w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej mogą być złożone w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pomocny w sporządzeniu w/w oświadczeń może być przykładowy wzór stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 3. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych Rada Nadzorcza dokona do dnia 28 maja 2021 r. w siedzibie Spółki.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte
  w ogłoszeniu, będą przeprowadzone w siedzibie Spółki od dnia 1 czerwca 2021 r. 
  z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.
 6. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:
  1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
  2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego;
  4. ocena projektów inwestycyjnych;
  5. rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa;
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki.
 8. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej www.sklejkaorzechwo.pl. Ponadto kandydaci po wcześniejszym przesłaniu na adres e-mail: biuro@sklejkaorzechowo.pl skanu podpisanego przez siebie oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, będą mogli w dniach roboczych od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. (włącznie), w godz. od 9.00 do 13.00 otrzymać na wskazany przez siebie adres e-mailowy informacje o Spółce obejmujące:
 1. Statut,
 2. Regulamin Organizacyjny,
 3. Regulamin Zarządu,
 4. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok,
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 1. O wynikach oceny zgłoszeń oraz wynikach rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą być również poinformowani telefonicznie.
 2. Z kandydatem na Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki (wzorcowa umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowi załącznik 1 do „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”  i można się z nią zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/nadzor-kprm/dokumenty), po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.
 3. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki  kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.
 4.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postepowanie  kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
 5.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani
  w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
 6. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko w Zarządzie Sklejka Orzechowo S.A.:

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Sklejka Orzechowo S.A.
z siedzibą w Orzechowie przy ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000491363, NIP 789-000-17-11,
o kapitale zakładowym w wysokości 10.500.000 zł (dalej: Administrator).

 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). 

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko,
a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 100
Wprowadzony przez: Grzegorz Przybylski
Data opublikowania: 2018-08-02 07:45:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-05-05 07:22:42 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:21:49 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:21:08 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:20:13 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:19:21 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:18:00 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:14:29 Grzegorz Przybylski Publikacja artykułu
2021-05-05 07:12:40 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:12:06 Grzegorz Przybylski
2021-05-05 07:09:09 Grzegorz Przybylski
 
Pokaż starsze